Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.italievkuchyni.cz a objednatelem (zákazníkem internetového obchodu www.italievkuchyni.cz). Provozovatelem internetového obchodu
www.italievkuchyni.cz je fyzická osoba-podnikatel Eva Ebnerová, se sídlem na adrese Volného 945, 66461 Rajhrad, IČ: 87042878 (dále jen Prodávající).


2. Zákazníkem se rozumí každá fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel a právnická osoba, která prostřednictvím systému internetového obchodu sjednala řádnou objednávku (dále jenKupující).


3. Systémem internetového obchodu se rozumí prodej zboží z internetového obchodu www.italievkuchyni.cz elektronickou formou nebo podle individuální domluvy na základě emailové objednávky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen internetový obchod). V
emailové objednávce zákazník vyslovuje souhlas se zadáním své objednávky do internetového obchodu prostřednictvím provozovatele.

 

čl. 1 - Zboží

Jedná se o potravinářské zboží od italských výrobců. Každá položka má své specifikace ( název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost...), které jsou uvedeny na obalu výrobku.

Z hlediska záručních podmínek jde o dvě základní kategorie:

a. suché (není třeba skladovat ve speciálních podmínkách) – trvanlivost se pohybuje od 5 měsíců do 2 let někdy i více – např. konzervy, olivový olej, těstoviny, rýže

b. čerstvé (v drtivé většině případů je potřeba výrobky uchovávat v rozmezí teploty 4–8°C a po celou dobu přepravy neporušit tzv. řetězec chladu). Jedná se především o sýry a uzeniny. Kupující je povinen skladovat zboží dle podmínek uvedených na obalu. V případě nedodržení této podmínky nebude brán na jakékoliv reklamace zřetel.

 

čl. 2 - Ceny

Prodávající prodává zboží za nabídkové ceny. Uzavřením objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s cenou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ceny jednotlivých výrobků mohou
být sníženy na základě objednaných objemů. Dopravné a balné jsou účtovány zvlášť. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny u potvrzených objednávek z dřívější doby, jejichž
realizace nastává s odstupem 3 měsíců a více podle vzniklých změn dovozních cen a výkyvů měny. Přesáhne-li toto zvýšení 5% dohodnuté ceny má kupující právo smlouvu vypovědět.
Následné snížení objednaného množství nebo dodatečné snížení počtu kusů v případě dohodnutých dílčích dodávek, stejně jako snížení dohodnutých postupných dodávek není
zásadně přípustné. Jestliže v jednotlivém případě dojde k souhlasu se změnou obchodní smlouvy, zvýší se ceny za kus s ohledem na změnu vzniklých vícenákladů.

 

čl. 3 -Nabídky

Nabídky prodejce jsou nezávazné. Jakékoliv ústní či jiné dohody se stávají závaznými teprve po jejich potvrzení smluvenou formou elektronických úkonů prostřednictvím webového obchodu
(internet) a elektronické pošty (e-mail) nebo písemně. Všechny podklady, náležející k nabídce, jako jsou obrázky, kresby, váhové a rozměrové údaje jsou jen přibližnými údaji, pokud
nejsou prohlášeny jednatelem prodávajícího výslovně a písemně za závazné.

 

čl. 4 - Objednávkový systém

Objednávku kupující provádí prostřednictvím internetového obchodu www.italievkuchyni.cz. Do objednávkového systému vstupuje buď jako nepřihlášený uživatel nebo formou přihlášení na
webových stránkách pod přiděleným uživatelským jménem a heslem. Přístup obdrží kupující na základě registrace do systému následně e-mailem. V momentě uskutečnění objednávky
obdrží kupující e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a její rekapitulaci. Následně je informován o stavu zpracování objednávky.

 

čl. 5 - Termíny dodání

Objednávky jsou vyřizovány nejpozději do 48 hodin od potvrzení. Zákazník je informován mailem případně telefonicky o stavu vyřízení objednávky. Při osobním odběru je bude zákazníkovi odeslán e-mail s datem, kdy bude objednávka připravena k odběru v sídle provozovatele internetového obchodu www.italievkuchyni.cz. Při využití služeb smluvního dopravce je objednávka doručena v rozmezí 2 až 4 pracovních dnů a ceník dopravy se řídí aktuálním ceníkem dopravce. V případě objednávek nadstandardního charakteru (speciální zboží, velké množství atd.) je předpokládaná delší doba přípravy a s tím spojené prodloužení termínu první možné dodávky. Každá takováto objednávka je konzultována telefonicky.

 

čl. 6 - Potvrzení objednávky

V momentě odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem zprávu, která potvrzuje přijetí objednávky ke zpracování. Na případné chybějící zboží oproti objednávce bude kupující upozorněn. Tento okamžik se považuje za vznik smlouvy na dodávku zboží v
potvrzeném rozsahu.

 

čl. 7 - Faktura a dodací list

Nejpozději v den dodání zboží je kupujícímu zaslána faktura a dodací list za zboží e-mailem. Zároveň je faktura předána expedičním pracovníkem spolu s dodacím listem kupujícímu, případně dopravci. Dodací list obsahuje všechny potřebné informace o skladovacích a manipulačních podmínkách se zbožím.

 

čl. 8 - Platba

Kupující může platit za zboží následujícími způsoby:

a. Hotově při osobním převzetí - Kupující po překontrolování a převzetí zboží uhradí cenu dodávky v hotovosti proti dokladu o zaplacení (např. v příslušné kolonce na dodacím listu).


b. Dobírkou - při dodání zboží smluvím přepravcem je možné platit hotově při převzetí zboží. K
celkové částce za zboží je účtován poplatek za dobírku dle ceníku přepravce. Stanovení způsobu placení je nedílnou součástí potvrzení objednávky.

c. Bezhotovostně - převodem na účet prodávajícího pod přiděleným variabilním symbolem = číslo objednávky (dále jen „účet prodávajícího")

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

čl. 9 - Storno objednávky

V případě, že se kupující z jakýchkoliv důvodů rozhodne objednávku stornovat, musí o tom bezodkladně telefonickou a písemnou formou informovat prodávajícího. Objednávku je možné
stornovat do 2 hodin po zaslání objednávky. V případě, že objednávka bude stornována později, kupující hradí storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednávky. V případě odmítnutí převzetí zboží bez důvodu na straně kupujícího, je povinen kupující mimo povinnosti uhradit dodávku v plné výši, uhradit také penále ve výši 30% z ceny dodávky.
Se zbožím je prodávající poté oprávněna naložit podle své úvahy k zabránění vzniku dalších škod.

 

čl. 10 - Vlastnické právo

Strany si výslovně smluvily, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Za úplné zaplacení kupní ceny se považuje úhrada kupní ceny předáním hotovosti
prodávajícímu. Odchylně od úpravy obchodního zákoníku si strany sjednávají, že třetí osoby nenabývají vlastnické právo v případě, kdy prodávající dosud není vlastníkem prodávaného
zboží a předá toto zboží třetím osobám. Za tím účelem je povinen kupující v případě, že z jakýchkoliv důvodů předá dosud nezaplacené výrobky prodávajícího třetím osobám, uvést
písemně, že není vlastníkem dodávaného zboží. Třetí osoba tak musí vědět, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje. Třetí osoba nemůže nabýt v takovém případě vlastnictví zboží a je povinna strpět jeho odebrání v případě jeho nezaplacení v prodloužené lhůtě určené firmou. Kupující ve vztahu k prodávajícímu nese veškeré důsledky odebrání zboží třetím osobám, zejména z hlediska možných přerušení provozu, náhrady škody, bezpečnosti práce apod. Kupující se rovněž stává ručitelem vedle prodávajícího v případě, že třetí osoba uplatní náhradu. Současně v případě, že zboží prodávajícího, které dosud nebylo zaplaceno, předá kupující třetí osobě, postupuje svou pohledávku vůči třetí osobě za toto zboží okamžikem uplynutí dodatečné lhůty stanovené
prodávajícím podle předchozích ustanovení prodávajícímu,která je oprávněna uplatnit požadavek na úhradu přímo u třetí osoby.

 

čl. 11 - Reklamace

a. opožděná dodávka- pokud k opožděné dodávce dojde z těchto důvodů - havárie vozidla přepravce ze země původu - havárie vozidla dopravce v rámci regionu - složité klimatické a povětrnostní podmínky (sníh apod.) nenese prodávající odpovědnost za zpoždění dodávky, avšak pokud k opožděné dodávce dojde z důvodu špatné organizace logistiky nese prodávající odpovědnost za zpoždění a v případě opakujícího se případu nabídne kupujícímu kompenzaci.

b. chybějící zboží- prodávající upřednostňuje dodržení termínu dodávky před kompletním vykrytím objednávky. Z tohoto důvodu může ve výjimečných případech dojít k částečnému nebo i celému nevykrytí objednávky v některých položkách z důvodu nevykrytí objednávky výrobcem. Na skutečnost o nevykrytí objednávky musí Prodávající vždy informovat Kupujícího.
Informace bude obsažena v dodacím listě a faktuře, kterou dostává kupující e-mailem. V případě, že chybějící zboží bude důvodem nenaplnění dodávky, nebude kupujícímu účtováváno
žádné dopravné. Pokud kupující nerozhodne jinak, bude původně objednané zboží přesunuto na nový termín dodávky -dle vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

c. vadné zboží - vzhledem k charakteru potravinářského zboží se kupujícímu doporučuje obdržené zboží sensoricky a kvalitativně posoudit na místě. Pokud zboží z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje (jiné množství, jiné balení, jiný výrobek než objednaný, jiná kvalita, jiné datum
expirace....) je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího (tentýž nebo následující den po dodání). V případě vracení zboží je nutné sepsat reklamační list s uvedením všech zjištěných skutečností. Na základě uznaného reklamačního listu bude kupujícímu vrácena celá částka reklamovaného zboží.

 

čl. 12 - Vyšší moc

Události vyšší moci, podmínky vzniklé v rámci pracovních sporů a nepředvídatelných událostí, které dodávku zřejmě ztěžují nebo znemožňují (např. požár, poruchy strojů a zařízení, nedostatek energií a surovin, měnové a obchodněpolitické události a obecné zásahy vyšší moci,
poškození dopravních cest atd.) přičemž je lhostejno, zda tyto události ovlivnily nás nebo naše dodavatele, nám dávají právo prodloužit termín dodávky o dobu, odpovídající těmto vlivům.
V případě těchto nepředvídaných událostí, pakliže mohou významně změnit hospodářský význam nebo způsobilost účelu dodávky, máme právo, i když to nebylo to předem písemně
dohodnuto, od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit.

 

čl.13 - Spory

Sídlo soudu, příslušné právo

Místem soudu je Okresní soud Brno-venkov. Pro všechny smlouvy platí výhradně výklad českého práva.

 

čl. 13 – Ochrana osobních údajů

- Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, popřípadě název společnosti, adresa bydliště, místa podnikání nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

- Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

- Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

- Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje předávány třetím osobám.

- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

- Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

- V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

- Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

Provozovatel

  • Eva Ebnerová
  • Volného 945, Rajhrad 664 61
  • www.italievkuchyni.cz
  • IČ: 87042878

Kontaktujte nás

  • Tel.: +420 604 471 462
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Skype: italievkuchyni
  • Navštivte nás i na Facebooku